Privacy policy

Inleiding

Deze Privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de persoonsgegevens die Toeternitoe, Amsterdamstraat 41, 2000 Antwerpen (hierna “Wij” en “Ons/Onze“), verzamelt via de website “https://www.toeternitoe.com” (hierna “de Website“) en via andere kanalen zoals hieronder beschreven.
Deze Privacyverklaring verduidelijkt hoe, op welke basis en voor welke doeleinden Wij persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken, beschermen en delen.
Door gebruik te maken van deze Website, stemt u ermee in dat Wij uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke toestemming, op grond van Onze rechtmatige belangen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarin u partij bent of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan die overeenkomst die op uw verzoek zijn genomen.

Wanneer de verwerking van gegevens berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Via de Website verzamelen Wij op verschillende manieren persoonlijke inlichtingen (hierna “Persoonsgegevens“) over Onze gebruikers:

  • Dankzij de inschrijving en het verzenden van inlichtingen die u aan Ons wenst door te geven. Die Persoonsgegevens die Wij rechtstreeks bij u verzamelen, omvatten uw naam en voornaam, geboortedatum, thuisadres of werkadres, e-mailadres, gsm-nummer of ander telefoonnummer, uw opmerkingen, pseudoniem, wachtwoord, aanvaarding om berichten te ontvangen, motivaties, soort overeenkomst, vragen. Wij kunnen u ook om uw opmerkingen, suggesties of andere inlichtingen vragen die verband houden met de Website.
  • Door gebruik te maken van geautomatiseerde middelen, in het bijzonder door middel van cookies. Om meer te weten over cookies, verzoeken Wij u de onderstaande informatie te lezen.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens die worden verzameld via de Website, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Op grond van uw specifieke toestemming, antwoorden op vragen die u rechtstreeks tot Ons richt via Ons contactformulier;
  • Op grond van uw specifieke toestemming voor het gebruik van cookies statistieken opstellen met betrekking tot het gebruik van de Website.

Uw Persoonsgegevens die worden verzameld via telefoon of e-mail, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Op grond van uw specifieke toestemming, antwoorden op vragen die u rechtstreeks tot Ons richt via die communicatiekanalen;
  • Op grond van uw specifieke toestemming u informeren over Onze acties.

 

Voor meer specifieke inlichtingen over het gebruik van de gegegens die worden ingezameld via een van Onze andere websites verzoeken Wij u de specifieke privacyverklaring voor die website te raadplegen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die op dit moment nog niet voorzien zijn door deze Privacyverklaring, behalve op grond van een geldende wettelijke toelating of uw toestemming. In elk geval zullen Wij u voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden informeren over de wijzigingen in deze Privacyverklaring, en in geval van activiteiten die berusten op toestemming.

Gevoelige Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken geen enkele specifieke categorie van Persoonsgegevens over U, behalve wanneer u Ons dergelijke gegevens uitdrukkelijk hebt meegedeeld. Die specifieke categorieën van Persoonsgegevens worden omschreven als “gevoelige” Persoonsgegevens en hebben betrekking op inlichtingen in verband met ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheid, seksueel leven of seksuele geaardheid, verdenking, het begaan of vermoedelijk begaan van een strafbaar feit, vervolging of strafrechtelijke of administratieve veroordeling.

Verwerking van Persoonsgegevens om met u te communiceren

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verwerken om met u te communiceren over Onze producten, Onze diensten of Onze organisatie zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Indien u op een bepaald moment beslist geen informatie te willen ontvangen over Onze producten, Onze diensten of Onze organisatie, kunt u zich gratis en zonder dat u een rechtvaardiging hoeft te geven, bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden door gebruik te maken van de afmeldprocedure die aangeboden wordt in elk informatiebericht van deze aard dat u van Ons ontvangt.

Gelieve er rekening mee te houden dat het niet langer ontvangen van Onze informatie over Onze producten, Onze diensten of Onze organisatie u niet vrijstelt van het ontvangen van informatie met betrekking tot de geldinzamelingscampagnes waaraan u hebt gekozen deel te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen geen gebruik maken van procédés van geautomatiseerde besluitvorming, behalve wanneer dit is toegestaan door de geldende wetgeving. In dat geval zullen Wij u informeren over de onderliggende logica, en ook over het belang en de voorziene gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Overdracht van Persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden tenzij die overdracht (i) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Ons, of (iii) wanneer deze overdracht van Persoonsgegevens is toegestaan of vereist door de wet of door een bevel van een openbaar bestuur of een gerechtelijke overheid.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine elektronische tekstbestanden die op uw device worden geplaatst door de website die u raadpleegt. Ze worden ruim gebruikt om websites te laten werken of doeltreffender te laten werken en ook om informatie te verstrekken aan eigenaars van websites.

Algemene inlichtingen over de gebruikte cookies

Wanneer u Onze Website voor de eerste keer bezoekt, toont de homepage informatie over privacy en de bijhorende tekst met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van cookies via een “cookiebanner”. Indien u de Website actief blijft gebruiken en niet actief bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, aanvaardt u Ons gebruik van cookies en die toestemming zal worden opgeslagen in uw browser, zodat de informatie niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Wanneer de toestemming ontbreekt in uw browser (bijvoorbeeld als u uw cookies hebt verwijderd), zal de “cookiebanner” met informatie over de privacy opnieuw verschijnen wanneer u de volgende keer de Website bezoekt. Wij kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken waarvoor uw voorafgaande toestemming dus niet vereist is. Wij kunnen ook sessiecookies gebruiken, die automatisch worden verwijderd aan het eind van uw sessie en waarvoor uw voorafgaande toestemming niet vereist is. Andere cookies (zoals cookies om de surfervaring te verbeteren door bepaalde gegevens te bewaren – waardoor u dergelijke gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren bij elke verbinding – en door de inhoud van de website aan te passen aan uw voorkeuren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op grond van uw toestemming.

Bijkomende inlichtingen over bepaalde cookies

Google Analytics: Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een analysehulpmiddel van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van websites door de gebruiker, inclusief het IP-adres, zal worden overgemaakt aan een server in de Verenigde Staten om er te worden bewaard. U erkent en aanvaardt een dergelijke overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten.

Links naar websites van derden

Sommige delen van deze Website kunnen links naar websites van derden bevatten. Hoewel die links worden aangeboden voor uw gemak, moet u wel beseffen dat Wij geen enkele controle hebben over derden of hun websites, en dat die derden een ander privacybeleid hebben dat van toepassing is op de informatie die u verstrekt wanneer u die websites van derden bezoekt. Wij raden u aan om aandachtig het privacybeleid van alle websites te lezen vooraleer u identificeerbare persoonlijke inlichtingen verstrekt.

Duur van de opslag

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of als vereist is door de geldende wetten op het bewaren van gegevens en de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten.